Trợ lý Hộp tổ hợp: Trường cơ sở dữ liệu

Dùng trường tổ hợp, bạn có thể hoặc lưu giá trị của trường vào cơ sở dữ liệu, hoặc hiển thị giá trị trong biểu mẫu.

Các giá trị người dùng được nhập vào trường tổ hợp hay chọn trong danh sách cũng có thể được lưu vào bảng cơ sở dữ liệu được truy cập trong biểu mẫu. (Không thể lưu giá trị vào bảng khác.) Không lưu các giá trị vào cơ sở dữ liệu thì chúng được lưu chỉ vào biểu mẫu. Trường hợp có ích đặc biệt trong biểu mẫu HTML, khi các giá trị được người dùng nhập hay chọn sẽ được gán cho trình phục vụ.

Để truy cập lệnh này...

Open Form Controls toolbar, click Combo Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 3.


Bạn có muốn lưu lại giá trị vào trường cơ sở dữ liệu không?

Có hai tùy chọn thích hợp với câu hỏi này:

Có, tôi muốn lưu nó vào trường cơ sở dữ liệu này:

Specifies whether the user's entered or selected combination field value should be saved in a database field. Several database table fields are offered which can be accessed in the current form.

Khi chọn Điều khiển > Thuộc tính, trường đã chọn sẽ xuất hiện dạng mục nhập trên trang thẻ Dữ liệu dưới mục Trường dữ liệu.

Trường liệt kê

Specifies the data field where the combination field value should be saved.

Không, tôi chỉ muốn lưu giá trị vào biểu mẫu.

Specifies that the value of this combination field will not be written in the database and will only be saved in the form.

Please support us!