Trợ lý Hộp liệt kê: Liên kết trường

Ngụ ý những trường thông qua chúng liên kết các bảng giá trị và bảng liệt kê.

Bảng giá trị là bảng của biểu mẫu hiện thời vào đó trường liệt kê được chèn. Bảng liệt kê là bảng chứa dữ liệu cần hiển thị trong trường liệt kê. Cả hai bảng đều phải được liên kết thông qua một trường dữ liệu dùng chung. Các liên kết này nên được nhập vào trang Trợ lý này. Các tên trường không nhất thiết là trùng (trường hợp này phụ thuộc vào cách xác định tên trường trong mỗi bảng), nhưng cả hai trường phải có cùng kiểu trường.

Để truy cập lệnh này...

Open Form Controls toolbar, click List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 3.


Trường bảng giá trị

Ghi rõ trường dữ liệu của bảng hiện thời mà nên liên quan đến một trường của bảng đã liên kết. Cũng hãy nhấn vào trường dữ liệu đã muốn trong trường liệt kê bên dưới.

Khi chọn Điều khiển > Thuộc tính, trường đã ghi rõ sẽ xuất hiện như một mục nhập trên trang thẻ Dữ liệu dưới mục Trường dữ liệu.

Trường bảng liệt kê

Ghi rõ trường dữ liệu bảng đã liên kết, mà liên quan đến trường bảng giá trị đã xác định. Cũng hãy nhấn vào trường dữ liệu trong trường liệt kê bên dưới.

Khi chọn Điều khiển > Thuộc tính, trường đã ghi rõ sẽ xuất hiện dạng mục nhập trên trang thẻ Dữ liệu dưới mục Nội dung danh sách.

Please support us!