Trợ lý Hộp tổ hợp / Hộp liệt kê: Chọn trường

Hãy chọn trường dữ liệu được xác định trong bảng trên trang trước, nội dung của nó nên hiển thị trong hộp kiểu liệt kê hay tổ hợp.

Để truy cập lệnh này...

Open Form Controls toolbar, click Combo Box or List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 2.


Trường có sẵn

Hiển thị tất cả các trường bảng được chọn trên trang Trợ lý trước.

Hiển thị trường

Xác định trường chứa dữ liệu cần hiển thị trong hộp liệt kê hay hộp tổ hợp.

Tên trường đưa ra ở đây thì xuất hiện trong các Thuộc tính Điều khiển dạng một phần tử của câu lệnh SQL trong trường Nội dung danh sách.

Please support us!