Trợ lý Phần tử Bảng: Chọn Trường

Xác định có nên hiển thị những trường nào trong trường điều khiển bảng.

Để truy cập lệnh này...

Mở thanh công cụ Điều khiển Biểu mẫu, rồi nhấn vào biểu tượng Điều khiển thêm, nhấn vào biểu tượng Điều khiển bảng và kéo con chuột để tạo trường. Phải có kết nối cơ sở dữ liệu.


Trường có sẵn

Lists the names of the data base fields in the selected table or query. Click to select a field or hold down the Shift or the key while you click to select more than one field.

>

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

>>

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

<

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

<<

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

Trường đã chọn

Hiển thị những trường dữ liệu mà được chấp nhận trong trường biểu mẫu.

Please support us!