Trợ lý Phần tử bảng / Hộp liệt kê / Hộp tổ hợp: Dữ liệu

Chọn nguồn dữ liệu và bảng tương ứng với trường biểu mẫu. Nếu bạn chèn trường biểu mẫu vào một tài liệu đã được liên kết đến nguồn dữ liệu, trang này không còn hiển thị lại.

Để truy cập lệnh này...

Mở thanh công cụ Điều khiển Biểu mẫu, rồi nhấn vào biểu tượng Điều khiển thêm, nhấn vào biểu tượng Điều khiển bảng và kéo con chuột để tạo trường. Không cho phép kết nối cơ sở dữ liệu trong biểu mẫu hiện thời.


Nguồn dữ liệu

Xác định nguồn dữ liệu chứa bảng đã muốn.

Bảng

Xác định bảng đã muốn.

Please support us!