Trợ lý phần tử bảng

Nếu bạn chèn một bảng vào tài liệu, Trợ lý phần tử bảng tự động khởi chạy. Trong trợ lý này, bạn có thể xác định tương tác thông tin nào được hiển thị trong điều khiển bảng.

Để truy cập lệnh này...

Mở thanh công cụ Điều khiển Biểu mẫu, rồi nhấn vào biểu tượng Điều khiển thêm, nhấn vào biểu tượng Điều khiển bảng và kéo con chuột để tạo trường.


Biểu tượng Ghi chú

Cũng có thể sử dụng biểu tượng Bật/tắt trợ lý để ngăn cản trợ lý tự động khởi chạy.


Trợ lý Phần tử bảng / Hộp liệt kê / Hộp tổ hợp: Dữ liệu

Chọn nguồn dữ liệu và bảng tương ứng với trường biểu mẫu. Nếu bạn chèn trường biểu mẫu vào một tài liệu đã được liên kết đến nguồn dữ liệu, trang này không còn hiển thị lại.

Trợ lý Phần tử Bảng: Chọn Trường

Xác định có nên hiển thị những trường nào trong trường điều khiển bảng.

Thôi

Nhấn vào cái nút Thôi thì đóng hộp thoại mà không lưu thay đổi.

Lùi

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

Tiếp

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

Please support us!