Bộ lọc và Biểu mẫu HTML

Bạn cũng có thể sử dụng các phần tử điều khiển và dữ kiện biểu mẫu trong tài liệu HTML. Đến thời điểm này có rất nhiều dữ kiện (v.d. dữ kiện chú ý) chưa bị thay đổi. Chúng sẽ vẫn còn được nhập/xuất khẩu như ONFOCUS, ONBLUR v.v. cho JavaScript, và như SDONFOCUS, SDONBLUR v.v. cho LibreOffice Basic.

Tên chung được tạo từ giao diện đối tượng nghe và tên phương pháp của dữ kiện được dùng cho các dữ kiện khác. Chẳng hạn, một dữ kiện được đăng ký như XListener::method được xuất khẩu dạng:

SDEvent-XListener-method = "/* event-code */"

Ghi chú rằng những thành XListener- và method của tùy chọn này cũng phân biệt chữ hoa/thường.

Các sự kiện của điều khiển được quản lý dùng LibreOffice API. Nếu bạn gán một sự kiện cho một điều khiển, một đối tượng tự đăng ký bên trong như "Đối tượng nghe" (Listener) cho một sự kiện điều khiển riêng. Đối tượng cần phải dùng một giao diện riêng, v.d. giao diện XFocusListener, để đáp ứng các sự kiện tiêu điểm. Khi sự kiện xảy ra, điều khiển gọi một phương pháp đặc biệt của giao diện Listener khi điều khiển nhận tiêu điểm. Đối tượng được đăng ký nội tại sẽ gọi văn lệnh JavaScript hay mã Basic của LibreOffice đã gán cho sự kiện.

Bộ lọc HTML giờ này dùng chính xác những giao diện đối tượng nghe và tên phương pháp đều để nhập/xuất khẩu dữ kiện theo yêu cầu. Bạn có thể đăng ký dữ kiện tiêu điểm bằng:

<INPUT TYPE=text ONFOCUS="/* code */"

thay vì lệnh đăng ký

<INPUT TYPE=text SDEvent-XFocusListener-focusGained="/* code */"

Dữ kiện thì có thể được đăng ký theo yêu cầu, gồm các dữ kiện không phải được cung cấp trong hộp liệt kê. Để định nghĩa ngôn ngữ văn lệnh của dữ kiện, bạn có thể ghi dòng « kiểu nội dung văn lệnh » theo đây vào phần đầu tài liệu :

<META HTTP-EQUIV="content-script-type" CONTENT="...">

Cho CONTENT (nội dung), chẳng hạn, bạn có thể thay thế "text/x-StarBasic" cho LibreOffice Basic hay "text/JavaScript" cho JavaScript. Không nhập gì thì giả sửJavaScript.

Trong khi xuất khẩu, ngôn ngữ văn lệnh mặc định sẽ được xác định dựa vào mô-đun được tìm thứ nhất khi quản lý vĩ lệnh. Đối với dữ kiện, chỉ có thể dùng một ngôn ngữ cho mỗi tài liệu.

Please support us!