Bật/tắt chế độ thiết kế

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Để truy cập lệnh này...

On Form Controls toolbar or Form Design bar, click

Icon Design Mode

Design Mode On/Off


Biểu tượng Ghi chú

Hơn nữa, nếu bạn kích hoạt chức năng Mở ở chế độ thiết kế, tài liệu luôn luôn được mở bằng chế độ thiết kế, bất chấp tình trạng lưu của nó.


Nếu biểu mẫu được liên kết đến cơ sở dữ liệu, và bạn tắt Chế độ Thiết kế, Thanh biểu mẫu được hiển thị trong lề bên dưới của cửa sổ tài liệu. Bạn có thể chỉnh sửa liên kết đến cơ sở dữ liệu, trong hộp thoại Thuộc tính Biểu mẫu.

Please support us!