Thêm trường

Mở một cửa sổ trong đó bạn có thể chọn một trường cơ sở dữ liệu để thêm vào biểu mẫu hoặc báo cáo.

Để truy cập lệnh này...

On Form Design bar, click

Icon Add Field

Thêm trường


Cửa sổ chọn trường thì liệt kê tất cả các trường cơ sở dữ liệu của bảng hay truy vấn được xác định như là nguồn dữ liệu trong hộp thoại Thuộc tính Biểu mẫu.

Bạn cũng có thể chèn một trường vào tài liệu đang biên soạn, bằng cách kéo thả. Hành động này chèn một trường chứa liên kết đến cơ sở dữ liệu.

Nếu bạn thêm trường vào thư mục, và cũng tắt Chế độ Thiết kế thì bạn thấy rằng LibreOffice thêm một trường nhập có nhãn cho mỗi trường cơ sở dữ liệu đã chèn.

Please support us!