Activation Order

Opens the Tab Order dialog so you can modify the order in which control fields get the focus when the user presses the tab key.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Form - Activation Order.

From the tabbed interface:

Choose Form - Activation Order.

Choose Tools - Activation Order.

From toolbars:

Icon Activation Order

Thứ tự Kích hoạt


Chèn phần tử biểu mẫu vào tài liệu thì LibreOffice tự động xác định thứ tự di chuyển từ điều khiển này sang điều khiển khác khi dùng phím Tab. Mỗi điều khiển mới được thêm thì được phụ thêm tự động vào dãy này. Trong hộp thoại Thứ tự Tab, bạn có thể chỉnh sửa thứ tự này để thích hợp với trường hợp riêng.

Cũng có thể xác định chỉ mục của điều khiển thông qua các thuộc tính riêng của nó, bằng cách gõ giá trị đã muốn dưới Thứ tự vào hộp thoại Thuộc tính của điều khiển.

Trong một nhóm cái nút chọn một, chỉ có thể dùng phím Tab để chọn một cái nút nào đó nếu nhóm đó đã chứa một cái nút được đặt thành « đã chọn » (tức là cái nút chọn mặc định). Nếu bạn thiết kế một nhóm cái nút chọn một mà không có cái nút chọn mặc định như vậy (cái nút được đặt thành « đã chọn ») thì người dùng không thể truy cập nhóm đó hay bất cứ cái nút nào bằng bàn phím.

Điều khiển

Liệt kê mọi điều khiển trong biểu mẫu. Những điều khiển này có thể được chọn bằng phím Tab theo thứ tự đã chỉ định, từ trên xuống dưới. Trong danh sách các Điều khiển, chọn một điều khiển để gán vị trí riêng trong thứ tự Tab.

Đem lên

Nhấn vào cái nút Đem lên để di chuyển điều khiển đã chọn lên một bước trong thứ tự Tab.

Đem xuống

Nhấn vào cái nút Đem xuống để di chuyển điều khiển đã chọn xuống một bước trong thứ tự Tab.

Tự động sắp xếp

Nhấn vào cái nút Tự động sắp xếp để sắp xếp tự động các điều khiển theo vị trí trong tài liệu.

Please support us!