Database Form Events

The Events tab page, allows you to assign a macro to certain events which occur in a database form.

Để truy cập lệnh này...

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - Events tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - Events tab.


Để liên kết một dữ kiện đến một vĩ lệnh, trước tiên hãy tạo một vĩ lệnh chứa các lệnh cần thực hiện khi dữ kiện xảy ra. Sau đó, gán vĩ lệnh này cho dữ kiện tương ứng bằng cách bấm cái nút ... bên cạnh dữ kiện tương ứng. Hộp thoại Gán vĩ lệnh mở, trong đó bạn có thể chọn vĩ lệnh thích hợp.

Những hành động theo đây có thể được cấu hình riêng, có nghĩa là bạn có thể sử dụng hộp thoại riêng để đại diện hành động:

  1. Hiển thị thông điệp lỗi,

  2. Xác nhận tiến trình xoá (đối với bản ghi dữ liệu),

  3. Truy vấn tham số,

  4. Kiểm tra dữ liệu nhập vào khi lưu bản ghi dữ liệu.

Chẳng hạn, bạn có thể cung cấp yêu cầu « Xác nhận xoá » như « Thực sự xoá khách hàng ABC không? » khi xoá bản ghi dữ liệu.

note

The events that are shown in the Events dialog cannot be edited directly. You can remove an event from the list by pressing the Del key.


Theo đây có danh sách diễn tả các dữ kiện trong biểu mẫu mà có thể được liên kết đến vĩ lệnh:

Gặp lỗi

The Error occurred event is activated if an error occurs when accessing the data source. This applies to forms, list boxes and combo boxes.

Khi bỏ nạp

The When unloading event occurs directly after the form has been unloaded; that is, separated from its data source.

Khi nạp

The When loading event occurs directly after the form has been loaded.

Khi nạp lại

The When reloading event occurs directly after the form has been reloaded. The data content has already been refreshed.

Sau khi thay đổi bản ghi

The After record change event occurs directly after the current record pointer has been changed.

Sau khi tác động vào bản ghi

The After record action event occurs directly after the current record has been changed.

Tham số điền đầy

The Fill parameters event occurs when the form to be loaded has parameters that must be filled out. For example, the data source of the form can be the following SQL command:

SELECT * FROM address WHERE name=:name

Here :name is a parameter that must be filled out when loading. The parameter is automatically filled out from the parent form if possible. If the parameter cannot be filled out, this event is called and a linked macro can fill out the parameter. Return True when the execution of the parametrized statement should continue, False otherwise.

Trước khi bỏ nạp

The Before unloading event occurs before the form is unloaded; that is, separated from its data source.

Trước khi cập nhật

The Before update event occurs before the control content changed by the user is written into the data source. The linked macro can, for example, prevent this action by returning FALSE.

Sau khi cập nhật

The After update event occurs after the control content changed by the user has been written into the data source.

Trước khi đặt lại

The Prior to reset event occurs before a form is reset. Returning True approves the reset, returning False cancels the operation.

Biểu mẫu được đặt lại nếu thỏa một của những điều kiện này:

  1. Người dùng bấm cái nút (HTML) được xác định như là cái nút đặt lại.

  2. Một bản ghi rỗng mới được tạo trong một biểu mẫu được liên kết đến một nguồn dữ liệu. Chẳng hạn, trong bản ghi cuối cùng, nút Bản ghi kế có thể được bấm.

Sau khi đặt lại

The After resetting event occurs after a form has been reset.

Trước khi nạp lại

The Before reloading event occurs before the form is reloaded. The data content has not yet been refreshed.

Trước khi thay đổi bản ghi

The Before record change event occurs before the current record pointer - SQL cursor - is changed. Return True when moving is allowed, otherwise False.

Trước khi tác động vào bản ghi

The Before record action event occurs before the current record or record set are changed. Return True when changing is allowed, otherwise False. For example, the linked macro can request confirmation in a dialog.

Trước khi đệ trình

The Before submitting event occurs before the form data is sent. Returning True approves the submission, False stops it.

Xác nhận xoá

The Confirm deletion event occurs as soon as data has been deleted from the form. Return True to allow row deletion, False otherwise. For example, the linked macro can request confirmation in a dialog.

Vetoable events

tip

Macros can interrupt event execution when they return a boolean value: True allows the execution of the event to continue and False stops the event execution.


The following events are interruptable by returning False:

Please support us!