Chung

Để truy cập lệnh này...

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - General tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - General tab.


Biểu mẫu là một tài liệu văn bản hay biểu tượng chứa các điều khiển biểu mẫu khác nhau. Nếu bạn tạo một biểu mẫu cho trang Web, người dùng có thể nhập dữ liệu vào nó để gửi qua Internet. Dữ liệu từ các điều khiển biểu mẫu được truyền cho máy phục vụ bằng cách ghi rõ địa chỉ URL, cũng có thể được xử lý trên máy phục vụ.

Tên

Ghi rõ tên cho biểu mẫu. Tên này được dùng để phân biệt biểu mẫu trongBộ duyệt biểu mẫu.

URL

Ghi rõ địa chỉ URL cho đó cần gửi dữ liệu của biểu mẫu đã điền đầy.

Khung

Xác định khung đích trong đó cần hiển thị địa chỉ URL được nạp.

Nhấn vào trường thì bạn có thể chọn trong danh sách một tùy chọn ghi rõ khung vào đó cần nạp tài liệu kế tiếp. Sự chọn có thể:

Mục

Nghĩa

_blank

Tài liệu kế tiếp được tạo trong một khung rỗng mới.

_parent

Tài liệu kế tiếp được tạo trong một khung cha. Không có cha thì tài liệu được tạo trong cùng khung.

_self

Tài liệu kế tiếp được tạo trong cùng khung.

_top

Tài liệu kế tiếp được tạo trong cửa sổ cấp đầu, tức là trong khung cao nhất của phân cấp. Khung hiện thời là cửa sổ cấp đầu thì tài liệu được tạo trong khung hiện thời.


Cách đệ trình

Xác định phương pháp truyền thông tin của biểu mẫu đã điền đầy.

Dùng phương pháp « Lấy » (GET), dữ liệu của mọi điều khiển được truyền dạng biến môi trường. Các biến môi trường này được phụ thêm vào địa chỉ URL theo dạng "?Điều_Khiển1=Nội_dung1&Điều_Khiển2=Nội_dung2&..."; chuỗi ký tự này được phân tích bởi chương trình trên máy phục vụ của người nhận.

Dùng phương pháp « Gởi » (POST), một tài liệu được tạo từ nội dung của biểu mẫu được gửi cho địa chỉ URL đã ghi rõ.

Mã hóa đệ trình

Xác định cách mã hoá tiến trình truyền dữ liệu.

Truyền dữ liệu thông tin điều khiển

Khi gửi biểu mẫu, cũng xử lý mọi điều khiển sẵn sàng trong LibreOffice. Truyền tên của điều khiển và giá trị tương ứng, nếu có.

Những giá trị được truyền trong mỗi trường hợp sẽ phụ thuộc vào điều khiển. Đối với trường văn bản, truyền những mục nhập hiển thị; đối với hộp liệt kê, truyền những mục nhập đã chọn; đối với hộp chọn và trường tùy chọn, truyền những giá trị tham chiếu liên quan, nếu trường này đã được kích hoạt.

Cách truyền thông tin này thì phụ thuộc vào phương pháp truyền đã chọn (Lấy hay Gửi), và cách mã hoá (URL hay Đa phần). Chẳng hạn, khi chọn phương pháp Lấy và cách mã hoá URL, truyền các cặp giá trị theo dạng <Tên>=<Giá trị>.

Thêm vào các điều khiển được nhận ra trong mã HTML, LibreOffice cung cấp một số được khác. Ghi chú rằng, đối với trường có định dạng thuộc số riêng, những giá trị hiển thị không được truyền, vì gửi các định dạng mặc định thay thế. Bảng theo đây đại diện cách truyền dữ liệu của những điều khiển LibreOffice riêng:

Điều khiển

Cặp giá trị

Trường thuộc số, trường tiền tệ

Dấu tách thập phân luôn luôn được hiển thị dạng dấu chấm.

Trường ngày

Định dạng ngày tháng được gửi theo định dạng cố định (TT-NG-NNĂM), bất chấp thiết lập của miền địa phương.

Trường giờ

Trường thời gian được gửi theo định dạng cố định (GI:PP:GY), bất chấp thiết lập của miền địa phương.

Trường mẫu

Giá trị của trường mẫu được gửi dạng trường văn bản, tức là gửi giá trị hiển thị trong biểu mẫu.

Điều khiển bảng

Từ điều khiển bảng, mỗi cột luôn luôn được truyền. Cả tên của điều khiển, tên của cột và giá trị của cột đều được gửi. Dùng phương pháp Lấy (GET) với cách mã hoá URL, tiến trình truyền được thực hiện theo định dạng « <Tên của điều khiển bảng>.<Tên của cột>=<Giá trị> », thí dụ, trong đó giá trị phụ thuộc vào cột.


Please support us!