Thuộc tính Biểu mẫu

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Form - Form Properties.

From the context menu:

Choose Form Properties.

From the tabbed interface:

Choose Form - Form Properties.

Choose Tools - Form Properties.

From toolbars:

Icon Form Properties

Form Properties


Nếu bạn nhập dữ liệu vào hộp thoại Thuộc tính, ghi chú rằng cũng có thể nhập dữ liệu chiếm nhiều dòng vào một số hộp tổ hợp thả xuống riêng. Tính năng này có tác động mọi trường vào đó câu lệnh SQL có thể được nhập, cũng như các thuộc tính của hộp văn bản hay nhãn. Bạn có thể mở những trường này và nhập văn bản vào danh sách đã mở. Phím tắt theo đây có hiệu lực:

Phím

Effect

+Down Arrow:

Opens the combo box.

+Up Arrow:

Closes the combo box.

Shift+Enter

Chèn một dòng mới.

Up Arrow

Chèn con trỏ vào dòng trước.

Down Arrow

Chèn con trỏ vào dòng kế tiếp.

Enter

Gõ xong dữ liệu và để con trỏ vào trường kế tiếp.


As with list boxes or combo boxes, you can open or close the list with a mouse click at the arrow on the right end of the field. However, the input here can be entered either in the opened list or in the top text field. An exception is the properties that expect a list representation, for example, the property "List Entries", which can be set for the control fields List Box and Combo Box. Here, you can only edit the entries when the field is opened.

Chung

Dữ liệu

Trang thẻ Dữ liệu xác định những thuộc tính biểu mẫu mà tham chiếu đến cơ sở dữ liệu được liên kết đến biểu mẫu.

Database Form Events

The Events tab page, allows you to assign a macro to certain events which occur in a database form.

Please support us!