Thuộc tính Điều khiển

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Để truy cập lệnh này...

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties.

Icon Control

Điều khiển


note

You can only call the Properties dialog when in the Design mode with a control selected.


Nếu bạn nhập dữ liệu vào hộp thoại Thuộc tính, ghi chú rằng cũng có thể nhập dữ liệu chiếm nhiều dòng vào một số hộp tổ hợp thả xuống riêng. Tính năng này có tác động mọi trường vào đó câu lệnh SQL có thể được nhập, cũng như các thuộc tính của hộp văn bản hay nhãn. Bạn có thể mở những trường này và nhập văn bản vào danh sách đã mở. Phím tắt theo đây có hiệu lực:

Phím

Effect

+Down Arrow:

Opens the combo box.

+Up Arrow:

Closes the combo box.

Shift+Enter

Chèn một dòng mới.

Up Arrow

Chèn con trỏ vào dòng trước.

Down Arrow

Chèn con trỏ vào dòng kế tiếp.

Enter

Gõ xong dữ liệu và để con trỏ vào trường kế tiếp.


As with list boxes or combo boxes, you can open or close the list with a mouse click at the arrow on the right end of the field. However, the input here can be entered either in the opened list or in the top text field. An exception is the properties that expect a list representation, for example, the property "List Entries", which can be set for the control fields List Box and Combo Box. Here, you can only edit the entries when the field is opened.

Chung

This General tab enables you to define the general properties of a form control. These properties differ, depending on the control type. Not all of the following properties are available for every control.

Dữ liệu

The Data tab page allows you to assign a data source to the selected control.

Dữ kiện

On the Events tab page you can link macros to events that occur in a form's control fields.

Dữ liệu (cho Tài liệu Biểu mẫu XML)

The Data tab page of the Properties dialog for an XML Form document offers some XML forms settings.

Please support us!