Gợi ý đặc biệt về điều khiển bảng

Bạn có khả năng xác định một điều khiển bảng để hiển thị các bản ghi theo ý kiến của bạn. Tức là, bạn có thể xác định các trường dữ liệu để hiển thị hay chỉnh sửa dữ liệu đúng như trong một biểu mẫu cơ sở dữ liệu.

Điều khiển bảng có thể chứa những trường kiểu này: văn bản, ngày tháng, thời gian, tiền tệ, con số, mẫu, hộp chọn và hộp tổ hợp. Trường ngày/giờ tổ hợp sẽ tự động tạo hai cột.

Số dòng được chọn, nếu có, được hiển thị trong dấu ngoặc sau tổng số bản ghi.

Để chèn cột vào điều khiển bảng, nhấn vào đầu cột để hiển thị trình đơn ngữ cảnh. Nó chứa những lệnh này:

Chèn cột

Mở trình đơn phụ để chọn một trường dữ liệu để theo trong điều khiển bảng.

Cấu hình điều khiển bảng dùng khả năng kéo thả: mở bộ duyệt nguồn dữ liệu và kéo những trường đã muốn ra bộ duyệt nguồn dữ liệu vào đầu cột của điều khiển bảng. Hành động này tạo một cột đã cấu hình sẵn.

Thay thế bằng

Mở trình đơn phụ để chọn một trường dữ liệu để thay thế trường dữ liệu được chọn trong điều khiển bảng.

Xoá cột

Xoá cột được chọn hiện thời.

Cột

Mở hộp thoại thuộc tính của cột đã chọn.

Ẩn cột

Ẩn cột đã chọn. Các thuộc tính của nó không thay đổi.

Hiện cột

Calls a submenu where you can select the columns to show again. To show only one column, click the column name. You see only the first 16 hidden columns. If there are more hidden columns, choose the More command to call the Show Columns dialog.

Thêm nữa

Mở hộp thoại Hiện cột.

In the Show Columns dialog you can select the columns to be shown. Hold down the Shift or key to select multiple entries.

Tất cả

Click All if you want to show all columns.

Keyboard-only control of Table Controls

If you use the keyboard only to travel through controls in your document, you will find one difference to the other types of controls: the Tab key does not move the cursor to the next control, but moves to the next column inside the table control. Press +Tab to move to the next control, or press Shift++Tab to move to the previous control.

To enter the special keyboard-only edit mode for Table Controls:

The form document must be in Design mode.

  1. Press +F6 to select the document.

  2. Press Shift+F4 to select the first control. If the Table Control is not the first control, press Tab until it is selected.

  3. Press Enter to enter the edit mode. The handles are shown farther out from the control border.

  4. In the edit mode, you can open the edit mode context menu by pressing Shift+F10.

  5. If you want to edit columns, press Shift+Space to enter column edit mode. Now you can rearrange the order of columns with +Arrow keys. The Delete key deletes the current column.

  6. Press the Esc key to exit the edit mode.

Please support us!