Thuộc tính đặc biệt của trường đã định dạng

Formatting: You can set the Formatting property by clicking the ... button in the Formatting line of the Properties: Formatted Field dialog. The Number Format dialog appears.

Nếu trường đã định dạng cũng được kết nối đến trường văn bản của một cơ sở dữ liệu, các mục nhập trong trường này sẽ được xử lý dạng văn bản. Nếu trường đã định dạng được kết nối đến một trường của cơ sở dữ liệu mà có thể được hiển thị dạng số, dữ liệu nhập được xử lý dạng số. Ngày tháng và giờ cũng được xử lý nội bộ dạng số.

Min. value and Max. value: You can enter the minimum and maximum numeric value for a formatted field. The min and max values determine the output of existing data (Example: Min. value is 5, the connected database field contains the integer value 3. The output is 5, but the value in the database is not modified) and the input of new data (Example: Max. value is 10 and you enter 20. The input is corrected and 10 is written in the database). If the fields are not filled in for Min. value and Max. value, no limits will be applied. For formatted fields that are connected to a database text field, these two values and the Default value do not apply.

Giá trị mặc định: giá trị này được đặt làm mặc định cho mọi bản ghi mới.

Please support us!