Trình đơn ngữ cảnh của trường điều khiển

Trình đơn ngữ cảnh của trường điều khiển chứa những lệnh theo đây.

Thay thế bằng

Gọi một trình đơn phụ trong đó bạn có thể chọn một kiểu điều khiển để thay thế điều khiển được chọn trong tài liệu. Càng nhiều thuộc tính càng có thể sẽ được truyền.

Hộp văn bản

Điều khiển đã chọn được chuyển dạng sang một hộp văn bản.

Nút

Điều khiển đã chọn được chuyển dạng sang một cái nút.

Trường nhãn

Điều khiển đã chọn được chuyển dạng sang một nhãn.

Hộp liệt kê

Điều khiển đã chọn được chuyển dạng sang một hộp liệt kê.

Hộp kiểm

Điều khiển đã chọn được chuyển dạng sang một hộp kiểm.

Nút chọn một

Điều khiển đã chọn được chuyển dạng sang một cái nút tùy chọn.

Hộp tổ hợp

Điều khiển đã chọn được chuyển dạng sang một hộp tổ hợp.

Nút ảnh

Điều khiển đã chọn được chuyển dạng sang một cái nút ảnh.

Chọn tập tin

Điều khiển đã chọn được chuyển dạng sang một sự chọn tập tin.

Trường ngày

Điều khiển đã chọn được chuyển dạng sang một trường ngày tháng.

Trường giờ

Điều khiển đã chọn được chuyển dạng sang một trường giờ.

Trường số

Điều khiển đã chọn được chuyển dạng sang một trường thuộc số.

Trường tiền tệ

Điều khiển đã chọn được chuyển dạng sang một trường tiên tệ.

Trường mẫu

Điều khiển đã chọn được chuyển dạng sang một trường mẫu.

Điều khiển ảnh

Điều khiển đã chọn được chuyển dạng sang một điều khiển ảnh.

Trường đã định dạng

Điều khiển đã chọn được chuyển dạng sang một trường đã định dạng.

Please support us!