Trưng bày các chức năng vẽ

Click to open or close the Drawing bar, where you can add shapes, lines, text, and callouts to the current document.

You can switch on and off the Drawing toolbar of Writer and Calc documents using an icon on the Standard toolbar.

Icon Show Draw Functions

Hiện chức năng vẽ

tip

You can change which buttons are visible in the toolbars. Right-click a toolbar to access the Visible Buttons command.


Vùng chọn

Icon Selection

Lets you select objects in the current document. To select an object, click the object with the arrow. To select more than one object, drag a selection frame around the objects. To add an object to a selection, press Shift, and then click the object.

Line

Icon Line

Draws a straight line where you drag in the current document. To constrain the line to 45 degrees, hold down Shift while you drag.

tip

Để nhập văn bản vào một đường, nhấn đôi vào đường rồi gõ hay dán văn bản. Hướng văn bản tương ứng với hướng bạn đã kéo để vẽ đường. Để ẩn đường, chọn mục Vô hình trong hộp Kiểu đường trên thanh Thuộc tính đối tượng vẽ.


Hình chữ nhật

Icon Rectangle

Draws a rectangle where you drag in the current document. Click where you want to place a corner of the rectangle, and drag to the size you want. To draw a square, hold down Shift while you drag.

Hình bầu dục

Icon Ellipse

Draws an oval where you drag in the current document. Click where you want to draw the oval, and drag to the size you want. To draw a circle, hold down Shift while you drag.

Hình đa giác

Icon Polygon

Kẻ một đường bao gồm một loạt khúc đường thẳng nối nhau. Kéo con chuột để kẻ một khúc đường thẳng, nhấn chuột để xác định điểm kết thúc con đường, kéo con chuột tiếp để kẻ khúc đường thẳng mới tiếp theo. Nhấn đúp để kết thúc kẻ đường. Để tạo ra một hình dạng đóng, nhấn đúp điểm bắt đầu con đường.

Hold the Shift key while drawing a polygon to position new points at 45 degree angles.

The Edit Points mode enables you to interactively modify the individual points of the polygon.

Đường cong

Icon Curve

Draws a smooth Bezier curve. Click where you want the curve to start, drag, release, and then move the pointer to where you want the curve to end and click. Move the pointer and click again to add a straight line segment to the curve. Double-click to finish drawing the curve. To create a closed shape, double click the starting point of the curve. The arc of the curve is determined by the distance you drag.

Đường kẻ tự do

Icon Freeform Line

Kẻ một con đường tự do trong tài liệu hiện hành. Để kết thúc con đường, thả con chuột. Để vẽ một hình dạng đóng, thả con chuột gần vị trí bắt đầu của con đường.

Hình cung

Icon Arc

Draws an arc in the current document. To draw an arc, drag an oval to the size you want, and then click to define the starting point of the arc. Move your pointer to where you want to place the endpoint and click. You do not need to click on the oval. To draw an arc that is based on a circle, hold down Shift while you drag.

Bánh bầu dục

Icon Ellipse Pie

Draws a filled shape that is defined by the arc of an oval and two radius lines in the current document. To draw an ellipse pie, drag an oval to the size you want, and then click to define the first radius line. Move your pointer to where you want to place the second radius line and click. You do not need to click on the oval. To draw a circle pie, hold down Shift while you drag.

Hình viên phân

Icon Circle Segment

Draws a filled shape that is defined by the arc of a circle and a diameter line in the current document. To draw a circle segment, drag a circle to the size you want, and then click to define the starting point of the diameter line. Move your pointer to where you want to place the endpoint of the diameter line and click. You do not need to click on the circle. To draw an ellipse segment, hold down Shift while you drag.

Text Box

Draws a text box with horizontal text direction where you drag in the current document. Drag a text box to the size you want anywhere in the document, and then type or paste your text. Rotate the text box to get rotated text.

Hoạt họa văn bản

Icon Text Animation

Inserts animated text with horizontal text direction into the current document.

Khung thoại

Icon Callouts

Vẽ một đường kết thúc bằng khung thoại hình chữ nhật có hướng văn bản theo chiều ngang, từ vị trí bạn bắt đầu kéo trong tài liệu đang biên soạn. Kéo một móc của khung thoại để thay đổi kích cỡ của nó. Để thêm văn bản, nhấn vào cạnh của khung thoại, sau đó gõ hay dán văn bản. Để chuyển đổi khung thoại hình chữ nhật sang khung thoại hình tròn, kéo móc góc lớn nhất khi con trỏ thay đổi thành hình bàn tay.

Hình cơ bản

Mở thanh công cụ Hình cơ bản mà bạn có thể sử dụng để chèn đồ họa vào tài liệu.

Icon Basic shapes

Hình cơ bản

Hình ký hiệu

Mở thanh công cụ Hình ký hiệu, từ đó bạn có thể chèn đồ họa vào tài liệu.

Icon Symbol Shapes

Hình ký hiệu

Mũi tên khối

Mở thanh công cụ Mũi tên khối, từ đó bạn có thể chèn đồ họa vào tài liệu.

Icon Block arrows

Mũi tên khối

Lưu đồ

Mở thanh công cụ Lưu đồ, từ đó bạn có thể chèn đồ họa vào tài liệu.

Icon Flowcharts

Lưu đồ

Khung thoại

Mở thanh công cụ Khung thoại, từ đó bạn có thể chèn đồ họa vào tài liệu.

Icon Callouts

Khung thoại

Sao và Băng cờ

Mở thanh công cụ Sao và Băng cờ, từ đó bạn có thể chèn đồ họa vào tài liệu.

Icon Stars

Ngôi sao

Sửa điểm

Cho phép bạn thay đổi hình của đối tượng vẽ đã chọn.

Icon Toggle Point Edit Mode

Toggle Point Edit Mode

Bộ sưu tập chữ nghệ thuật

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

Icon Fontwork

Bộ sưu tập chữ nghệ thuật

Từ tập tin

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Image

Extrusion On/Off

Switches the 3D effects on and off for the selected objects.

Icon Extrusion On/Off

Extrusion On/Off

Hỗ trợ Ngôn ngữ Châu Á

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Languages and Locales - General.

Khung thoại dọc

Icon Vertical Callouts

Vẽ một đường kết thúc bằng khung thoại hình chữ nhật có hướng văn bản theo chiều ngang, từ vị trí bạn bắt đầu kéo trong tài liệu đang biên soạn. Kéo một móc của khung thoại để thay đổi kích cỡ của nó. Để thêm văn bản, nhấn vào cạnh của khung thoại, sau đó gõ hay dán văn bản. Để chuyển đổi khung thoại hình chữ nhật sang khung thoại hình tròn, kéo móc góc lớn nhất khi con trỏ thay đổi thành hình bàn tay. Tính năng này chỉ sẵn sàng khi khả năng hỗ trợ ngôn ngữ Châu Á được hiệu lực.

Văn bản dọc

Icon Vertical Text

Vẽ một hộp văn bản có hướng văn bản theo chiều ngang, từ vị trí bạn nhấn chuột hay kéo trong tài liệu đang biên soạn. Nhấn vào nơi nào trong tài liệu. rồi gõ hay dán văn bản. Cũng có thể di chuyển con trỏ vào vị trí vào đó bạn muốn thêm văn bản, kéo một hộp văn bản, rồi gõ hay dán văn bản. Tính năng này chỉ sẵn sàng khi khả năng hỗ trợ ngôn ngữ Châu Á được hiệu lực.

Please support us!