In tập tin trực tiếp

Ấn biểu tượng In tập tin trực tiếp để in tài liệu hiện hành dùng những sắp đặt mặc định của máy in. Những sắp đặt cho máy in được tìm thấy trong của sổ hội thoại Thiết lập máy in, có thể kích hoạt qua mục thực đơn Thiết lập máy in.

Print File Directly Icon

Print File Directly

Please support us!