Miền tên Biểu mẫu

Hãy dùng hộp thoại này để tổ chức các miền tên. Bạn có thể truy cập đến hộp thoại này thông qua hộp thoại Thêm điều kiện của Bộ Duyệt Dữ Liệu.

Miền tên

Liệt kê các miền tên được xác định hiện thời đối với biểu mẫu đó.

Thêm

Thêm vào danh sách một miền tên mới.

Dùng hộp thoại Thêm miền tên để thêm Tiền tố và địa chỉ URL.

Sửa

Chỉnh sửa miền tên đã chọn.

Dùng hộp thoại Sửa miền tên để chỉnh sửa Tiền tố và địa chỉ URL.

Xoá

Xoá miền tên đã chọn.

Please support us!