Đổi tổ hợp dữ liệu

Chỉnh sửa tổ hợp dữ liệu trong Bộ Duyệt Dữ Liệu XForm.

Mô hình

Chọn tên của mô hình XForm.

Danh sách mục

Hiển thị tổ hợp dữ liệu cho điều khiển biểu mẫu đã chọn. Để thay đổi tổ hợp dữ liệu, chọn mục khác trong danh sách, sau đó nhấn vào nút OK. Để truy cập đến lênh ThêmThuộc tính đối với mục, nhấn-phải vào mục đó.

Please support us!