Thêm điều kiện

Thêm một điều kiện trong hộp thoại phụ bày cua hộp thoại Thêm/Sửa mục của Bộ Duyệt Dữ Liệu.

Điều kiện

Nhập điều kiện.

Kết quả

Hiển thị ô xem thử kết quả.

Sửa miền tên

Mở hộp thoại Miền tên Biểu mẫu trong đó bạn có thể thêm, chỉnh sửa hay xoá miền tên.

Please support us!