Thêm/Sửa

Thêm một mục mới, hoặc chỉnh sửa mục đã chọn trong Bộ Duyệt Dữ Liệu XForm. Mục có thể là phần tử, thuộc tính, sự đệ trình hay tổ hợp.

LibreOffice inserts a new item directly after the currently selected item in the Data Navigator. A new attribute is added to the currently selected element.

Tên

Nhập tên của mục.

Biểu tượng Ghi chú

Tên thuộc tính phải là duy nhất bên trong nhóm đó.


Giá trị mặc định

Nhập giá trị mặc định cho mục đã chọn.

Thiết lập

Ghi rõ các thuộc tính về mục đã chọn.

Kiểu dữ liệu

Chọn kiểu dữ liệu cho mục đã chọn.

Cần thiết

Ghi rõ có nên bao gồm mục này trong biểu mẫu XForm hay không.

The Condition button opens the Add Condition dialog where you can enter used namespaces and full XPath expressions.

Liên quan

Ghi rõ rằng mục là liên quan.

The Condition button opens the Add Condition dialog where you can enter used namespaces and full XPath expressions.

Ràng buộc

Ghi rõ rằng mục là một ràng buộc.

The Condition button opens the Add Condition dialog where you can specify the constraint condition.

Chỉ đọc

Ghi rõ rằng mục là chỉ-đọc (không thể thay đổi được).

The Condition button opens the Add Condition dialog where you can enter used namespaces and full XPath expressions.

Calculate

Ghi rõ rằng mục đã được tính.

The Condition button opens the Add Condition dialog where you can enter the calculation.

Please support us!