Bộ duyệt Dữ liệu

Ghi rõ cấu trúc dữ liệu của tài liệu XForms hiện tại.

Tên mô hình

Chọn mô hình XForms bạn muốn dùng.

Mô hình

Thêm, gỡ bỏ và thay đổi tên của mô hình XForms.

Thêm

Mở hộp thoại Thêm mô hình trong đó bạn có thể thêm một mô hình XForm.

Những cập nhật trong mô hình dữ liệu sẽ khiến trạng thái sửa chữacủa tài liệu bị thay đổi

Khi được kích họat, trạng thái của tài liệu sẽ được đặt là "được chỉnh sửa" khi bạn thay đổi các điều khiển biểu mẫu được gắn vào bất cứ dữ liệu nào trong mô hình. Khi không được kích hoạt thì trạng thái ngày sẽ không được kích họat.

Bỏ

Xoá mô hình XForm đã chọn. Không thể xoá mô hình cuối cùng.

Thay tên

Thay đổi tên của mô hình Xform đã chọn.

Hiện chi tiết

Chuyển đổi sự trình bày để hiển thị hay ẩn chi tiết.

Tức thời

Lists the items that belong to the current instance.

Đệ trình

Lists the submissions.

Tổ hợp

Lists the bindings for the XForm.

Tức thời

Cái nút này cũng có trình đơn phụ để thêm, chỉnh sửa hay gỡ bỏ tức thời.

Thêm

Mở hộp thoại trong đó bạn có thể thêm một tức thời mới.

Sửa

Mở hộp thoại trong đó bạn có thể sửa đổi tức thời hiện tại.

Bỏ

Xoá tức thời hiện tại. Không thể xoá tức thời cuối cùng.

Hiện kiểu dữ liệu

Chuyển đổi sự trình bày để hiển thị thêm hay kèm dữ liệu.

Thêm

Mở hộp thoại để thêm một mục mới (phần tử, thuộc tính, sự đệ trình hay tổ hợp) dưới dạng mục phụ của mục hiện tại.

Sửa

Mở hộp thoại để chỉnh sửa mục đã chọn (phần tử, thuộc tính, sự đệ trình hay tổ hợp).

Xoá

Xoá mục đã chọn (phần tử, thuộc tính, sự đệ trình hay tổ hợp).

Please support us!