Xem thử trong trình duyệt

Tạo một bản sao tạm thời của tài liệu hiện tại theo định dạng HTML, sau đó mở trình duyệt Web mặc định để hiển thị tập tin HTML.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - Preview in Web Browser.


The HTML formatted copy is written to the temporary files folder that you can select in - LibreOffice - Paths. When you quit LibreOffice, the HTML file will be deleted.

You can set the HTML export filter options by choosing - Load/Save - HTML Compatibility.

Please support us!