Chọn chứng nhận

Chọn chứng nhận bạn muốn dùng để ký thuật số tài liệu hiện tại.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures.

Choose File - Properties - General tab, click Digital Signatures button.

Choose Tools - Macros - Digital Signature.

From the tabbed interface:

Choose File - Digital Signatures.

From toolbars:

Icon Digital Signature

Digital Signature

From the status bar:

Click the Signature field on the Status bar.


About Digital Signatures

Danh sách

Chọn chứng nhận bạn muốn dùng để ký thuật số tài liệu hiện tại..

Xem chứng nhận

Mở hộp thoại Xem chứng nhận trong đó bạn có thể xem xét chứng nhận đã chọn.

Mô tả

Type a purpose for the signature.

Please support us!