Chọn chứng nhận

Chọn chứng nhận bạn muốn dùng để ký thuật số tài liệu hiện tại.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures.

Choose File - Properties - General tab, press Digital Signatures button, then click Sign Document button.


About Digital Signatures

Danh sách

Chọn chứng nhận bạn muốn dùng để ký thuật số tài liệu hiện tại..

Xem chứng nhận

Mở hộp thoại Xem chứng nhận trong đó bạn có thể xem xét chứng nhận đã chọn.

Mô tả

Type a purpose for the signature.

Please support us!