Cảnh báo Bảo mật

Khi bạn mở một tài liệu chứa vĩ lệnh không có chữ ký, hoặc vĩ lệnh đã ký từ nguồn lạ, hộp thoại Cảnh báo Bảo mật sẽ mở.

Enable or disable the macros. Choose LibreOffice - Security in the Options dialog box to set the options.

Xem chữ ký

Opens a dialog where you can view the signature.

Lúc nào cũng tin cậy vĩ lệnh từ nguồn này

Adds the current macro source to the list of trusted sources.

Bật vĩ lệnh

Allows macros in the document to run.

Tắt vĩ lệnh

Does not allow macros in the document to run.

Please support us!