Gửi thư đính kèm PDF

Hiển thị hộp thoại Xuất dạng PDF, xuất tài liệu hiện tại theo định dạng tài liệu di động (PDF), sau đó mở một cửa sổ gửi thư điện tử cũng đính kèm tập tin PDF.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - Send - E-mail as PDF.


D'oh! You found a bug (text/shared/01/ref_pdf_export.xhp#ref_pdf_export not found).

Please support us!