Gõ mật khẩu chủ

Gán một mật khẩu chủ để bảo vệ khả năng truy cập đến mật khẩu đã lưu.

Bạn có thể lưu một số mật khẩu nào đó trong phiên đang chạy, hoặc lưu hẳn vào tập tin được mật khẩu chủ bảo vệ.

Bạn phải nhập mật khẩu chủ để truy cập đến một tập tin hay dịch vụ được bảo vệ bằng mật khẩu đã lưu. Chỉ cần nhập mật khẩu chủ một lần trong mỗi phiên chạy.

Bạn nên sử dụng những mật khẩu mà người khác hoặc chương trình khác khó tìm thấy. Một mật khẩu phải tuân thủ những qui tắc sau:

Mật khẩu chủ

Gõ một mật khẩu chủ để ngăn cản người lạ truy cập đến các mật khẩu đã lưu.

Xác nhận mật khẩu chủ

Nhập lại mật khẩu chủ.

Please support us!