Mật khẩu

Gán một mật khẩu để ngăn cản người khác làm thay đổi không được phép.

Bạn nên sử dụng những mật khẩu mà người khác hoặc chương trình khác khó tìm thấy. Một mật khẩu phải tuân thủ những qui tắc sau:

The open password must be entered to open the file.

The permission password must be entered to edit the document.

Mật khẩu

Type a password. A password is case sensitive.

Xác nhận

Re-enter the password.

Hủy bước bảo vệ bằng mật khẩu

To remove a password, open the document, then save without password.

Please support us!