Bộ Quản lý Phần mở rộng

The Extension Manager adds, removes, disables, enables, and updates LibreOffice extensions.

note

For security reasons, the installation and removal of extensions are controlled by settings in the Expert Configuration. By default, installation and removal are enabled.


Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - Extensions.


Theo đây có một số phần mở rộng LibreOffice thí dụ :

 1. Thành phần UNO (mô-đun phần mềm đã biên dịch)

 2. Dữ liệu cấu hình (cho các lệnh trình đơn)

 3. Thư viện BASIC LibreOffice

 4. Thư viện hộp thoại LibreOffice

 5. Tập tin mở rộng (tập tin « *.oxt » chứa một hay nhiều phần mở rộng của kiểu nói trên)

Phạm vi Mở rộng

Người dùng có quyền quản trị thì thấy một hộp thoại trong đó họ có thể chọn cài đặt phần mở rộng « cho mọi người dùng » hay « chỉ cho tôi ». Người dùng không có quyền đặc biệt thì chỉ có thể cài đặt, gỡ bỏ hay sửa đổi phần mở rộng để sử dụng riêng.

 1. Một người dùng không có quyền quản trị cũng có thể cài đặt một phần mở rộng dưới dạng một phần mở rộng dùng chung mà cho mọi người dùng truy cập. Một khi lựa chọn một phần mở rộng, một hộp thoại mở và hỏi có nên cài đặt chỉ cho người dùng hiện thời, hoặc cho mọi người dùng.

 2. Người dùng không có quyền đặc biệt thì chỉ có thể cài đặt một phần mở rộng để sử dụng riêng. Vì thế nó được gọi như là một « phần mở rộng người dùng ».

Cài đặt phần mở rộng

Một phần mở rộng sẵn sàng dưới dạng tập tin có đuôi « *.oxt ».

You can find a collection of extensions on the Web. Click the "Get more extensions online" link in the Extension Manager to open your Web browser and see the https://extensions.libreoffice.org/ page.

Cài đặt phần mở rộng người dùng

Làm bất cứ hành động này theo đây:

 1. Nhấn-đôi vào tập tin *.oxt trong khung duyệt tập tin của hệ thống của bạn.

 2. Trên trang Web, nhấn vào siêu liên kết đến tập tin *.oxt (nếu trình duyệt Web của bạn có thể được cấu hình để khởi chạy Bộ Quản lý Phần mở rộng cho kiểu tập tin này).

 3. Choose Tools - Extensions and click Add.

Cài đặt phần mở rộng dùng chung ở chế độ văn bản

 1. Với quyền quản trị, mở một thiết bị cuối hay trình bao lệnh.

 2. Change to the program folder in your installation.

 3. Nhập câu lệnh theo đây, dùng đường dẫn và tên tập tin của phần mở rộng cần cài đặt:

  unopkg add --shared đường_dẫn/tên_tập_tin.oxt

Select the extension that you want to remove, enable, or disable. For some extensions, you can also open an Options dialog.

Thêm

Click Add to add an extension.

Hành động này mở hộp thoại tập tin, trong đó bạn có thể chọn phần mở rộng bạn muốn thêm. Để sao chép và đăng ký phần mở rộng được chọn, nhấn vào nút Mở.

An extension can show a license dialog. Read the license. Click the Scroll Down button to scroll down if necessary. Click Accept to continue the installation of the extension.

Bỏ

Select the extension that you want to remove, and then click Remove.

Bật

Select the extension that you want to enable, and then click Enable.

Tắt

Select the extension that you want to disable, and then click Disable.

Cập nhật

Click to check for online updates of all installed extensions. To check for updates of the selected extension only, choose the Update command from the context menu. The check for availability of updates starts immediately. You will see the Extension Update dialog.

Tùy chọn

Chọn một phần mở rộng đã cài đặt, sau đó nhấn vào để mở hộp thoại Tùy chọn đối với phần mở rộng đó.

Display Extensions

You can filter the list of displayed extensions by their scope.

Bundled with LibreOffice

Bundled extensions are installed by the system administrator using the operating system specific installer packages. These can not be installed, updated or removed here.

Installed for all users

Filter extensions available for all users of this computer. These can be updated or removed only with administrator or root privileges.

Installed for current user

Filter extensions only available for the currently logged in user.

Some additional commands can appear in the context menu of an extension in the Extension Manager window, depending on the selected extension. You can choose to show the license text again. You can choose to exclude the extension from checking for updates or to include an excluded extension.

Please support us!