Kiểm tra có cập nhật

Kiểm tra có bản cập nhật chưa cho phiên bản LibreOffice của bạn. Có thì bạn có thể tải về. Một khi tải về, nếu bạn có quyền ghi vào thư mục cài đặt, bạn có thể cài đặt bản cập nhật.

Một khi tiến trình tải về khởi chạy, bạn thấy một thanh tiến hành và ba cái nút trên hộp thoại. Bạn có thể tạm dừng và tiếp tục lại tiến trình tải về bằng cách nhấn vào nút Tạm dừngTiếp tục. Nhấn vào nút Thôi để hủy bỏ tiến trình tải về và xoá tập tin nửa tải về.

By default, downloads will be stored to your desktop. You can change the folder where the downloaded file will be stored in - LibreOffice - Online Update.

Sau khi tải về xong, bạn có thể nhấn vào nút Cài đặt để khởi chạy tiến trình cài đặt bản cập nhật. Bạn sẽ thấy hộp thoại xác nhận cho phép bạn cũng đóng LibreOffice.

Biểu tượng Ghi chú

Dưới một số hệ điều hành nào đó, có lẽ bạn cần phải tự đi tới thư mục tải về, giải nén tập tin đã tải về, và khởi chạy văn lệnh thiết lập.


Một khi cài đặt bản cập nhật, bạn cũng có thể xoá tập tin đã tải về để tiết kiệm sức chứa trên đĩa.

Please support us!