Kiểm tra có bản cập nhật

You can check for updates manually or automatically.

Biểu tượng Ghi chú

Kiểm tra có bản cập nhật chưa thì cũng kiểm tra có bản cập nhật của bất cứ phần mở rộng nào được cài đặt.


Chọn lệnh Trợ giúp > Kiểm tra có bản cập nhật để kiểm tra bằng tay.

You can disable or enable the automatic check in - LibreOffice - Online Update.

Bạn sẽ thấy hộp thoại Kiểm tra có bản cập nhật chứa vài thông tin về tiến trình cập nhật trực tuyến LibreOffice.

  1. Hiệu lực kết nối Internet cho LibreOffice.

    If you need a proxy server, enter the proxy settings in - Internet - Proxy.

  2. Chọn lệnh Kiểm tra có bản cập nhật để kiểm tra có sẵn phiên bản mới của bộ ứng dụng văn phòng.

Nếu một phiên bản mới sẵn sàng, và LibreOffice không phải được thiết lập để tự động tải về, bạn có thể chọn bật cứ hành động nào theo đây:

Nếu LibreOffice được cấu hình để tự động tải về các tập tin, tiến trình tải về sẽ tự động khởi chạy. Tiến trình tải về vẫn còn tiếp tục, ngay cả khi bạn thu nhỏ hộp thoại.

If automatic downloads are disabled, start the download manually.

Không tìm thấy bản cập nhật thì bạn có thể đóng hộp thoại.

Biểu tượng Cảnh báo

Bạn cần có quyền truy cập của quản trị để cập nhật LibreOffice.


Please support us!