Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Media - Audio or Video.

Choose Insert - Audio or Video.


Chèn vào tài liệu của bạn một tập tin kiểu ảnh động hay âm thanh

 1. Nhấn vào vị trí ở đó bạn muốn chèn tập tin.

 2. Choose Insert - Media - Audio or Video. For LibreOffice Impress, choose Insert - Audio or Video.

 3. In the File Open dialog, select the file that you want to insert.

  Biểu tượng Ghi chú

  Không phải tất cả các hệ điều hành hỗ trợ mọi kiểu tập tin được liệt kê trong hộp thoại này.


 4. Click the Link box if you want a link to the original file. If it is not checked, the media file will be embedded (not supported with all file formats).

 5. Nhấn vào nút Mở.

Alternatively, you can choose Tools - Media Player to open the Media Player. Use the Media Player to preview all supported media files. Click the Apply button in the Media Player window to insert the current media file into your document.

Để phát một tập tin phim hoặc âm thanh

 1. Nhắp vào biểu tượng đối tượng cho tập tin phim hay âm thanh trong tài liệu của bạn.

  If the icon is arranged on the background, hold down while you click.

  Hiện thanh công cụ phát lại phương tiện.

 2. Nhấn vào nút Phát trên thanh công cụ Phát lại phim/nhạc.

Biểu tượng Ghi chú

Khi bạn chiếu một trình diễn Impress, Những âm thanh hay phim nhúng trong tờ chiếu hiện hành sẽ được phát tự động cho đến khi tờ chiếu trình diễn hết hoặc khi bạn ra khỏi tờ chiếu


You can also use the Media Playback bar to pause, to stop, to loop, as well as to adjust the volume or to mute the playback of the file. The current playback position in the file is indicated on the left slider. Use the right slider to adjust the playback volume. For movie files, the bar also contains a list box where you can select the zoom factor for the playback.

Supported media formats

LibreOffice relies on the operating system's installed media support.

Please support us!