Nét dẫn

Ghi rõ các tùy chọn hiển thị cho nét dẫn.

Để truy cập lệnh này...

Choose View - Snap Guides (Impress or Draw).


Display Snap Lines

Hiển thị hay ẩn các nét dẫn bạn có thể sử dụng để chỉnh canh các đối tượng trên trang.

Snap to Snap Lines

Tự động chỉnh canh các đối tượng theo các đường lưới theo chiều ngang/dọc. Để bỏ qua tính năng này, ấn giữ phím trong khi kéo đối tượng.

Snap Lines to Front

Hiển thị các đường lưới ở trên những đối tượng trên ảnh chiếu hay trang.

Please support us!