Lưới

Đặt các thuộc tính hiển thị về lưới.

Để truy cập lệnh này...

Choose View - Grid and Helplines.


Hiện lưới

Hiển thị hay ẩn các đường lưới bạn có thể sử dụng để chỉnh canh các đối tượng (v.d. ảnh) trên trang.

Đính lưới

Tự động chỉnh canh các đối tượng theo các đường lưới theo chiều ngang/dọc. Để bỏ qua tính năng này, ấn giữ phím trong khi kéo đối tượng.

Lưới lên trên

Hiển thị các đường lưới ở trên những đối tượng trên ảnh chiếu hay trang.

Set the grid color on - LibreOffice - Application Colors.

Please support us!