Tập tin

Adds new files to the selected theme.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - Gallery or click the Gallery icon on the Standard bar -
New Theme button - Files tab.


Kiểu tập tin

Chọn kiểu tập tin bạn muốn thêm.

Tập tin đã tìm

Liệt kê các tập tin sẵn sàng. Lựa chọn những tập tin bạn muốn thêm, sau đó nhấn vào nút Thêm. Để thêm tất cả các tập tin trong danh sách, nhấn vào nútThêm tất cả.

Tìm tập tin

Tìm thư mục chứa những tập tin bạn muốn thêm, sau đó nhấn vào nút OK.

Thêm

Thêm vào sắc thái hiện tại những tập tin đã chọn.

Thêm tất cả

Thêm vào sắc thái hiện tại tất cả các tập tin trong danh sách.

Xem thử

Hiển thị hay ẩn ô xem thử của tập tin đã chọn.

Ô xem thử

Hiển thị ô xem thử của tập tin đã chọn.

Please support us!