Dấu định dạng

Opens a submenu to insert special formatting marks like non-breaking space, soft hyphen, and optional break.

Dấu cách không ngắt

Chèn một dấu cách sẽ giữ nhau hai ký tự bên cạnh khi dòng ngắt.

Gạch nối không ngắt

Chèn một dấu gạch nối từ sẽ giữ nhau hai ký tự bên cạnh khi dòng ngắt.

Soft hyphen

Chèn vào bên trong từ một dấu gạch nối từ vô hình sẽ xuất hiện và tạo chỗ ngắt dòng nếu nó trở thành ký tự cuối cùng trên dòng.

Không có bề rộng, ngắt tùy chọn

Chèn vào bên trong từ một dấu cách vô hình sẽ chèn một chỗ ngắt dòng nếu nó trở thành ký tự cuối cùng trên dòng. Chỉ sẵn sàng một khi hiệu lực hỗ trợ bố trí văn bản phức tạp (CTL).

Word Joiner

Chèn vào bên trong từ một dấu cách vô hình sẽ giữ nhau nguyên từ ở kết thúc dòng. Chỉ sẵn sàng một khi hiệu lực hỗ trợ bố trí văn bản phức tạp (CTL).

Dấu trái qua phải

Chèn một dấu hướng văn bản mà ảnh hưởng đến hướng văn bản của chuỗi nào theo sau dấu này. Chỉ sẵn sàng một khi hiệu lực hỗ trợ bố trí văn bản phức tạp (CTL).

Dấu phải qua trái

Chèn một dấu hướng văn bản mà ảnh hưởng đến hướng văn bản của chuỗi nào theo sau dấu này. Chỉ sẵn sàng một khi hiệu lực hỗ trợ bố trí văn bản phức tạp (CTL).

Please support us!