Cập nhật phần mở rộng

Click the Check for Updates button in the Extensions dialog to check for online updates for all installed extensions. To check for online updates for only the selected extension, right-click to open the context menu, then choose Update.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - Extensions, click Check for Updates button.


Khi bạn nhấn vào cái nút Kiểm tra có bản cập nhật hay chọn lệnh Cập nhật, hộp thoại Cập nhật Phần mở rộng được hiển thị và tiến trình kiểm tra có sẵn bản cập nhật chưa sẽ khởi chạy ngay lập tức.

Trong khi kiểm tra có bản cập nhật, bạn thấy chỉ thị tiến hàng. Đợi thông điệp hiển thị trong hộp thoại, hoặc nhấn vào nút Thôi để hủy bỏ tiến trình kiểm tra có bản cập nhật.

Không có sẵn bản cập nhật thì thông điệp trong hộp thoại báo bạn như vậy. Đóng hộp thoại.

Có sẵn bản cập nhật thì hoặc có thể cài đặt các bản cập nhật ngay lập tức, hoặc bạn cần phải đáp ứng bằng cách nào :

Hộp thoại Cập nhật Phần mở rộng có thể chứa các mục nhập không thể lựa chọn được thì không thể tự động kiểm tra có bản cập nhật.

Khi bạn nhấn vào nút Cài đặt, hộp thoại Tải về và Cài đặt được hiển thị.

Tất cả các phần mở rộng mà có khả năng tải về trực tiếp thì được tải về ngay bây giờ. Tiến hành được hiển thị trong hộp thoại Tải về và Cài đặt. Nếu một phần mở rộng nào đó không thể tải về được, một thông điệp được hiển thị. Thao tác sẽ tiếp tục đối với các phần mở rộng còn lại.

Some extensions may be marked with the phrase “browser-based update”. These extensions cannot be downloaded by the Extensions dialog. A web browser must be opened to download the extension update from a particular web site. That site may require several more user interaction to download the extension. After downloading you must install the extension manually, for example by double-clicking the extension's icon in a file browser.

For extensions marked as “browser-based update”, the Extensions dialog will open your web browser on the respective web site. This happens when you close the dialog, after downloading any other extension updates. If there are no extensions which can be directly downloaded then the web browser is started immediately.

Một khi tải về phần mở rộng cuối cùng, tiến trình cài đặt khởi chạy. Đầu tiên gỡ bỏ các phần mở rộng có bản cập nhật được tải về thành công. Sau đó thì cài đặt các phần mở rộng đã cập nhật. Gặp lỗi thì hiển thị thông điệp rằng tiến trình cài đặt bị lỗi, nhưng thao tác vẫn còn tiếp tục lại.

Nếu tất cả các bản cập nhật đã được xử lý, hộp thoại Tải về và Cài đặt sẽ hiển thị rằng tiến trình đã chạy xong. Bạn vẫn còn có khả năng hủy bỏ tiến trình tải về và cài đặt, bằng cách nhấn vào nút Hủy bỏ cập nhật.

Hiện mọi bản cập nhật

Mặc định là hộp thoại hiển thị chỉ những phần mở rộng có thể tải về. Bật tùy chọn Hiện mọi bản cập nhật để thấy các phần mở rộng khác và thông điệp lỗi.

Please support us!