Cập nhật phần mở rộng

Nhấn vào nút Kiểm tra có bản cập nhật trong Bộ Quản lý Phần mở rộng để kiểm tra có bản cập nhật trực tuyến chưa cho các phần mở rộng đã cài đặt. Để kiểm tra có bản cập nhật trực tuyến chưa chỉ cho phần mở rộng được chọn, nhấn-phải để mở trình đơn ngữ cảnh, sau đó chọn lệnh Cập nhật.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - Extension Manager, click Check for Updates button.


Khi bạn nhấn vào cái nút Kiểm tra có bản cập nhật hay chọn lệnh Cập nhật, hộp thoại Cập nhật Phần mở rộng được hiển thị và tiến trình kiểm tra có sẵn bản cập nhật chưa sẽ khởi chạy ngay lập tức.

Trong khi kiểm tra có bản cập nhật, bạn thấy chỉ thị tiến hàng. Đợi thông điệp hiển thị trong hộp thoại, hoặc nhấn vào nút Thôi để hủy bỏ tiến trình kiểm tra có bản cập nhật.

Không có sẵn bản cập nhật thì thông điệp trong hộp thoại báo bạn như vậy. Đóng hộp thoại.

Có sẵn bản cập nhật thì hoặc có thể cài đặt các bản cập nhật ngay lập tức, hoặc bạn cần phải đáp ứng bằng cách nào :

Hộp thoại Cập nhật Phần mở rộng có thể chứa các mục nhập không thể lựa chọn được thì không thể tự động kiểm tra có bản cập nhật.

Khi bạn nhấn vào nút Cài đặt, hộp thoại Tải về và Cài đặt được hiển thị.

Tất cả các phần mở rộng mà có khả năng tải về trực tiếp thì được tải về ngay bây giờ. Tiến hành được hiển thị trong hộp thoại Tải về và Cài đặt. Nếu một phần mở rộng nào đó không thể tải về được, một thông điệp được hiển thị. Thao tác sẽ tiếp tục đối với các phần mở rộng còn lại.

Một số phần mở rộng nào đó có thể được nhãn với chuỗi « cập nhật dựa vào trình duyệt ». Những phần mở rộng này không thể được tải về thông qua Bộ Quản lý Phần mở rộng. Cần phải mở một trình duyệt Web để tải bản cập nhật phần mở rộng xuống một địa chỉ Web nào đó. Địa chỉ này có thể cần thiết thêm vài việc tương tác người dùng để tải về phần mở rộng. Sau khi tải về, bạn cần phải tự cài đặt phần mở rộng, chẳng hạn bằng cách nhấn-đôi vào biểu tượng của phần mở rộng trong khung duyệt tập tin.

Đối với các phần mở rộng có nhãn « cập nhật dựa vào trình duyệt », Bộ Quản lý Phần mở rộng sẽ mở trình duyệt Web của bạn ở địa chỉ Web tương ứng. Hành động này xảy ra khi bạn đóng hộp thoại, sau khi tải về các bản cập nhật phần mở rộng khác. Không có phần mở rộng có thể tải về trực tiếp thì trình duyệt Web được khởi chạy ngay lập tức.

Một khi tải về phần mở rộng cuối cùng, tiến trình cài đặt khởi chạy. Đầu tiên gỡ bỏ các phần mở rộng có bản cập nhật được tải về thành công. Sau đó thì cài đặt các phần mở rộng đã cập nhật. Gặp lỗi thì hiển thị thông điệp rằng tiến trình cài đặt bị lỗi, nhưng thao tác vẫn còn tiếp tục lại.

Nếu tất cả các bản cập nhật đã được xử lý, hộp thoại Tải về và Cài đặt sẽ hiển thị rằng tiến trình đã chạy xong. Bạn vẫn còn có khả năng hủy bỏ tiến trình tải về và cài đặt, bằng cách nhấn vào nút Hủy bỏ cập nhật.

Hiện mọi bản cập nhật

Mặc định là hộp thoại hiển thị chỉ những phần mở rộng có thể tải về. Bật tùy chọn Hiện mọi bản cập nhật để thấy các phần mở rộng khác và thông điệp lỗi.

Please support us!