Chữ ký số

Thêm và gỡ bỏ các chữ ký thuật số vào/khỏi tài liệu của bạn. Cũng có thể sử dụng hộp thoại này để xem các chứng nhận.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures.

Choose Tools - Macros - Digital Signature.

Choose File - Properties - General tab, click Digital Signatures button.

Double-click or right-click the Signature field on the Status bar.


About Digital Signatures

Danh sách

Liệt kê các chữ ký thuật số cho tài liệu hiện tại.

Biểu tượngBiểu tượng

Cũng xem Các chữ kí số.

Use AdES-compliant signature when there is a choice

Prefers creating XAdES signatures for ODF and OOXML, PAdES signatures for PDF.

Xem chứng nhận

Mở hộp thoại Xem chứng nhận.

In tài liệu

Mở hộp thoại Chọn chứng nhận.

Bỏ

Removes the selected signature from the list. Removes all subsequent signatures as well, in case of PDF.

Start Certificate Manager

Opens the installed certificate manager of your system.

Please support us!