Nhập/Xuất HTML

Khi bạn xuất khẩu tập tin dạng tài liệu HTML, mô tả và các thuộc tính tập tin tự xác định được bao gồm dạng thẻ META (siêu thẻ) giữa các thẻ HEAD (đầu) của tài liệu đã xuất khẩu. Siêu thẻ META không phải được hiển thị trong trình duyệt Web: chúng được dùng để bao gồm siêu thông tin, v.d. các từ khoá để giúp người dùng tìm trang Web của bạn dùng cơ chế tìm kiếm như Google. Để đặt các thuộc tính về tài liệu hiện tại, chọn lệnh Tập tin > Thuộc tính, nhấn vào thẻ Mô tả hay Tự xác định, sau đó nhập thông tin thích hợp.

Theo đây có những thuộc tính tập tin được chuyển đổi sang siêu thẻ META khi bạn xuất khẩu tập tin dạng tài liệu HTML:

Thuộc tính Tập tin

<TITLE> (Tựa đề)

Chủ đề

<META NAME="CLASSIFICATION" CONTENT="Nội dung của trường"> (Phân loại trang)

Từ khoá

<META NAME="KEYWORDS" CONTENT="Nội dung của trường"> (Các từ khoá giúp tìm trang)

Mô tả

<META NAME="DESCRIPTION" CONTENT="Nội dung của trường"> (Mô tả của trang)

Trường Thông tin 1 .. 4

<META NAME="Info field name" CONTENT="Nội dung của trường"> (Tên trường thông tin)


Biểu tượng Ghi chú

Khi bạn nhập khẩu một tập tin HTML chứa các siêu thẻ META này, nội dung của mỗi thẻ được thêm vào hộp thuộc tính tập tin tương ứng trong LibreOffice.


Biểu tượng Gợi ý

Những từ khóa phải được phân cách bằng dấu phẩy. Một từ khóa có thể chứa khoảng trắng hay dấu chấm phẩy.


Gợi ý Nhập khẩu

Khi bạn nhập khẩu một tập tin HTML, những siêu thẻ META này được tự động chuyển đổi sang trường LibreOffice: <META HTTP-EQUIV="REFRESH"...> (làm tươi trang) và <META NAME="..." ...> , mà NAME (tên) tương ứng với AUTHOR (tác giả), CREATED (đã tạo), CHANGED (đã thay đổi), CHANGEDBY (thay đổi bởi), DESCRIPTION (mô tả), KEYWORDS (các từ khoá) hay CLASSIFICATION (phân loại).

Các văn lệnh, chú thích và siêu thẻ META mà nằm đúng phía trước một thẻ bảng TABLE thì được chèn vào ô đầu của bảng.

Các văn lệnh và siêu thẻ META trong phần đầu của tài liệu HTML thì được nhập khẩu và thả neo vào đoạn văn đầu của tài liệu.

To set the options for importing HTML tags, choose - Load/Save - HTML Compatibility. A known META tag contains either "HTTP-EQUIV" or "NAME", and are imported as LibreOffice comments. The only exception is <META NAME="GENERATOR"...>, which is ignored.

Gợi ý Xuất khẩu

Các ghi chú và trường văn lệnh ở đầu của đoạn văn thứ nhất trong tài liệu được xuất khẩu ra tiêu đề của tài liệu HTML. Nếu tài liệu bắt đầu với bảng, đoạn văn thứ nhất của ô thứ nhất của bảng được xuất khẩu ra tiêu đề của tài liệu HTML.

Please support us!