Nhập/Xuất HTML

When you export a file to an HTML document, the description and the user-defined file properties are included as META tags between the HEAD tags of the exported document. META tags are not displayed in a Web browser, and are used to include information, such as keywords for search engines on your Web page. To set the properties of the current document, choose File - Properties, click the Description or Custom Properties tabs, and then type the information you want.

Theo đây có những thuộc tính tập tin được chuyển đổi sang siêu thẻ META khi bạn xuất khẩu tập tin dạng tài liệu HTML:

ODF Property

HTML Tags

Title

<TITLE> (Tựa đề)

Chủ đề

<META NAME="CLASSIFICATION" CONTENT="Nội dung của trường"> (Phân loại trang)

Từ khoá

<META NAME="KEYWORDS" CONTENT="Nội dung của trường"> (Các từ khoá giúp tìm trang)

Mô tả

<META NAME="DESCRIPTION" CONTENT="Nội dung của trường"> (Mô tả của trang)

Custom Properties

<META NAME="Custom field name" CONTENT="Custom field content">


note

Khi bạn nhập khẩu một tập tin HTML chứa các siêu thẻ META này, nội dung của mỗi thẻ được thêm vào hộp thuộc tính tập tin tương ứng trong LibreOffice.


tip

Những từ khóa phải được phân cách bằng dấu phẩy. Một từ khóa có thể chứa khoảng trắng hay dấu chấm phẩy.


Gợi ý Nhập khẩu

Khi bạn nhập khẩu một tập tin HTML, những siêu thẻ META này được tự động chuyển đổi sang trường LibreOffice: <META HTTP-EQUIV="REFRESH"...> (làm tươi trang) và <META NAME="..." ...> , mà NAME (tên) tương ứng với AUTHOR (tác giả), CREATED (đã tạo), CHANGED (đã thay đổi), CHANGEDBY (thay đổi bởi), DESCRIPTION (mô tả), KEYWORDS (các từ khoá) hay CLASSIFICATION (phân loại).

Các văn lệnh, chú thích và siêu thẻ META mà nằm đúng phía trước một thẻ bảng TABLE thì được chèn vào ô đầu của bảng.

Các văn lệnh và siêu thẻ META trong phần đầu của tài liệu HTML thì được nhập khẩu và thả neo vào đoạn văn đầu của tài liệu.

To set the options for importing HTML tags, choose - Load/Save - HTML Compatibility. A known META tag contains either "HTTP-EQUIV" or "NAME", and are imported as LibreOffice comments. The only exception is <META NAME="GENERATOR"...>, which is ignored.

Gợi ý Xuất khẩu

Các ghi chú và trường văn lệnh ở đầu của đoạn văn thứ nhất trong tài liệu được xuất khẩu ra tiêu đề của tài liệu HTML. Nếu tài liệu bắt đầu với bảng, đoạn văn thứ nhất của ô thứ nhất của bảng được xuất khẩu ra tiêu đề của tài liệu HTML.

Please support us!