Danh sách Tài liệu

Liệt kê các tài liệu còn mở. Chọn tên của một tài liệu trong danh sách, để chuyển đổi sang tài liệu đó.

Để truy cập lệnh này...

Choose Window - List of open documents.


Please support us!