Cửa sổ mới

Mở cửa sổ mới mà cũng hiển thị nội dung của cửa sổ hiện thời. Vậy bạn có thể xem cùng lúc các phần tài liệu khác nhau.

Để truy cập lệnh này...

Choose Window - New Window.


Thay đổi làm về tài liệu trong cửa sổ này cũng được tự động áp dụng cho tất cả các cửa sổ còn mở cho tài liệu đó.

Please support us!