Sửa từ điển riêng

Thêm và xoá các mục nhập dùng cho chức năng Chuyển đổi Hangul/Hanja.

Sổ

Chọn từ điển tự xác định mà bạn muốn chỉnh sửa.

Gốc

Select the entry in the current dictionary that you want to edit. If you want, you can also type a new entry in this box. To move from the Original box to the first text box in the Suggestions area, press Enter.

Góp ý (tối đa 8)

Gõ từ đã góp ý để thay thế mục nhập được chọn trong hộp văn bản Gốc. Từ thay thế có thể chứa đến tám ký tự.

Mới

Thêm vào từ điển lời xác định thay thế hiện thời.

Xoá

Xoá mục nhập đã chọn.

Please support us!