Tùy chọn Hangul/Hanja

Xác định các tùy chọn về chức năng Chuyển đổi Hangul/Hanja.

Từ điển tự xác định

Liệt kê các từ điển được người dùng xác định. Đánh dấu trong hộp chọn bên cạnh từ điển bạn muốn dùng. Bỏ chọn hộp bên cạnh từ điển không muốn.

Mới

Mở hộp thoại Từ điển mới, trong đó bạn có thể tạo một từ điển mới.

Tên

Nhập tên cho từ điển. Để hiển thị từ điển mới trong hộp liệt kê Từ điển tự xác định, nhấn vào nút OK.

Sửa

Mở hộp thoại Sửa từ điển riêng trong đó bạn có thể chỉnh sửa bất cứ tự điển tự xác định nào.

Xoá

Xoá từ điển tự xác định.

Tùy chọn

Ghi rõ các tùy chọn thêm về mọi từ điển.

Bỏ qua từ nằm sau kiểu vị trí

Bỏ qua các ký tự đặt vị trí ở kết thúc từ tiếng Hàn khi bạn tìm kiếm qua từ điển.

Hiện trước các mục vừa dùng

Hiển thị ở đầu danh sách lời góp ý thay thế bạn đã chọn lần cuối cùng.

Tự thay thế các mục duy nhất

Tự động thay thế mỗi từ chỉ có một từ thay thế đã góp ý.

Please support us!