Kết xuất lọc XML

Liệt kê kết quả thử của một Bộ lọc XML.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - Macros - XML Filter Settings.


Kết quả thử của một bảng kiểu dáng XSLT nhập/xuất khẩu được hiển thị trong cửa sổ Kết xuất lọc XML. Bạn cũng có thể hợp lệ hoá kết xuất này.

Hợp lệ hoá

Hợp lệ hoá nội dung của cửa sổ Kết xuất lọc XML.

Cửa sổ chia ra hai vùng: kết quả của tiến trình hợp lệ hoá được hiển thị trong vùng bên dưới.

Please support us!