Thử bộ lọc XML

Thử các bảng kiểu dáng XSLT dùng bởi Bộ lọc XML đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - XML Filter Settings.


Xuất

XSLT cần xuất

Hiển thị tên tập tin của bộ lọc XSLT mà bạn đã nhập vào trên trang thẻ Chuyển dạng.

Chuyển dạng tài liệu

Hiển thị tên tập tin của tài liệu bạn ma dùng để thử bộ lọc XML.

Duyệt

Locate the file that you want to apply the XML export filter to. The XML code of the transformed file is opened in your default XML editor after transformation.

Tài liệu hiện tại

The front-most open file that matches the XML filter criteria will be used to test the filter. The current XML export filter transforms the file and the resulting XML code is displayed in the XML Filter output window.

Nhập

XSLT cần nhập

Displays the file name of the XSLT filter that you entered on the Transformation tab page.

Mẫu cần nhập

Displays the file name of the template that you entered on the Transformation tab page.

Chuyển dạng tập tin

Hiển thị mã nguồn

Opens the XML source of the selected document in your default XML editor after importing.

Duyệt

Opens a file selection dialog. The selected file is opened using the current XML import filter.

Tập tin vừa mở

Re-opens the document that was last opened with this dialog.

Please support us!