Chuyển dạng

Nhập hay chỉnh sửa thông tin tập tin về một Bộ lọc XML.

Để truy cập lệnh này...

Tools - Macros - XML Filter Settings, then click New or Edit.


DocType (kiểu tài liệu)

Nhập DOCTYPE (kiểu tài liệu) của tập tin XML.

Số nhận diện công cộng được dùng để phát hiện bộ lọc khi bạn mở tập tin mà không ghi rõ bộ lọc riêng.

Duyệt

Opens a file selection dialog.

XSLT cần xuất

Nếu đây là một bộ lọc xuất khẩu, nhập tên tập tin của bảng kiểu dáng XSLT bạn muốn dùng để xuất khẩu.

XSLT cần nhập

Nếu đây là một bộ lọc nhập khẩu, nhập tên tập tin của bảng kiểu dáng XSLT bạn muốn dùng để nhập khẩu.

Mẫu cần nhập

Nhập tên của mẫu bạn muốn dùng để nhập khẩu. Trên mẫu, các kiểu dáng được xác định để hiển thị thẻ XML.

The path to the directory that contains the template must be included in - LibreOffice - Paths. When you open an XML file whose filter uses the template, the template opens first. In the template, you can map LibreOffice styles to display XML tags in the XML document.

Please support us!