Chung

Nhập hay chỉnh sửa thông tin chung về một Bộ lọc XML.

Để truy cập lệnh này...

Tools - Macros - XML Filter Settings, then click New or Edit.


Tên bộ lọc

Nhập tên bạn muốn hiển thị trong hộp liệt kê của hộp thoại Thiết lập bộ lọc XML. Phải nhập một tên duy nhất.

Ứng dụng

Chọn ứng dụng bạn muốn dùng cùng với bộ lọc này.

Tên của kiểu tập tin

Nhập tên bạn muốn hiển thị trong hộp Kiểu tập tin trong các hộp thoại tập tin. Bạn phải nhập tên duy nhất. Đối với bộ lọc nhập khẩu, tên này xuất hiện trong hộp Kiểu tập tin của các hộp thoại Mở. Đối với bộ lọc xuất khẩu, tên này xuất hiện trong hộp Định dạng tập tin của các hộp thoại Xuất.

Phần mở rộng tập tin

Nhập phần mở rộng tập tin cần dùng khi bạn mở tập tin mà không ghi rõ bộ lọc riêng. LibreOffice dùng phần mở rộng tập tin để xác định có nên dùng bộ lọc nào.

Chú thích

(Tùy chọn) Nhập chú thích.

Please support us!