Bộ lọc XML

Xem và chỉnh sửa thiết lập của một Bộ lọc XML.

Để truy cập lệnh này...

Tools - Macros - XML Filter Settings, then click New or Edit.


Please support us!